Algemene voorwaarden Tenniskampen Tennis Op Maat

 1. Deelname is geheel op eigen risico. Tennis Op Maat kan niet garant staan als in geval van overheidsmaatregelen vanwege gezondheidsoverwegingen of andere omstandigheden die buiten de invloed van Tennis Op Maat vallen, het verzorgen van lessen, kampen of andere activiteiten (gedeeltelijk) niet mogelijk is, bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- bij een pandemie. Tennis Op Maat zal er dan alles aan doen om, eventueel op aangepaste wijze en/of op een ander moment, de lessen of activiteiten door te laten gaan. We kunnen dit echter niet garanderen. De cursist/deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het deelnamegeld.
 2. Door het verzenden van het inschrijfformulier schrijft u uw kind in voor het tenniskamp, gaat u akkoord met onze voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het deelnamegeld.
 3. Na inschrijving ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging.
 4. Uiterlijk zes weken voor de start van het tenniskamp ontvangt u van ons per e-mail de factuur die binnen tien dagen dient te worden voldaan.
 5. Een week voor aanvang van het tenniskamp sturen wij u per e-mail extra informatie over het tenniskamp.
 6. Bij aanmelding binnen vier weken voor aanvang van het tenniskamp dient het deelnamegeld per omgaande aan ons te worden overgemaakt.
 7. Deelname geschiedt op eigen risico. Tennis Op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak dan ook.
 8. Tennis Op Maat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 9. Wij adviseren u voor uw kind een reisongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten voor de periode van het tenniskamp.
 10. Met de inschrijving van uw kind geeft u Tennis Op Maat toestemming om bij slechte weersomstandigheden het programma aan te passen waarbij de breng -en haaltijden gehandhaafd blijven.
 11. De kinderen met hun ouders/verzorgers dienen zich iedere ochtend aan te melden bij de tennisleraar met de presentielijst.
 12. De kinderen met hun ouders/verzorgers dienen zich aan het eind van elke dag af te melden bij de tennisleraar met de presentielijst.
 13. Ouders/verzorgers kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze Tennis Op Maat toestemming geven om hun kind aan het eind van de dag alleen naar huis te laten gaan. Zonder deze toestemming zullen wij uw kind niet alleen laten vertrekken.
 14. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 15. In geval van annulering is deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen mits hiervoor door Tennis Op Maat toestemming is verleend.
 16. Bij annuleringen tot zes weken voor aanvang van het tenniskamp rekenen wij 50% van het deelnamegeld. Bij annuleringen binnen zes weken voor aanvang moeten wij 100% van het deelnamegeld in rekening brengen in verband met de reeds gemaakte kosten.
 17. U geeft ons hierbij toestemming om beeldmateriaal – gemaakt tijdens de activiteiten door het team van Tennis Op Maat – met daarop herkenbare afbeelding van uw kind, voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. vakbladen, website).
 18. Bij overmacht waardoor het tenniskamp geheel of ten dele niet door kan gaan, is Tennis Op Maat gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel te besluiten het tenniskamp te annuleren zonder recht op schadevergoeding voor de deelnemers. Uiteraard wordt het deelnamegeld dan (evenredig) gerestitueerd. Onder overmacht wordt ook bedoeld onvoldoende aanmeldingen voor het tenniskamp. Indien mogelijk wordt dan een alternatief geboden. Doorgang van het tenniskamp vindt alleen plaats bij voldoende animo.
 19. Eventuele fouten of vergissingen op onze folders of op de website zijn niet bindend.
 20. In geval van onvoorziene omstandigheden beslist de leiding van Tennis Op Maat.